Rose Dust Ixditsy Dr 20113476 Fra Ichi Str 34 Udsalg